Čistič myčky Finish 250ml

 
Tip Efekt lupa
 
Dostupnost Skladem (5 ks)
85 Kč    
Kód produktu 038
Značka Finish
Kategorie Čistící prostředky
 

Odstraňuje mastnotu a vodní kámen, čistí filtr, odpad, sprchovací ramena, neutralizuje zápach. 

Návod k použití :

Používejte jen v prázdné myčce. 

Odlepte pouze nálepku z víčka, celé víčko neodstraňujte. Umístěte lahvičku dnem vzhůru do spodního koše stejně, jako byste umístili talíř. Víčko nechte zavřené! Použijte program s minimálně 65°C BEZ OPLACHOVÁNÍ A PŘEDMÝVÁNÍ.

Složení :

Méně než 5 %: alkohol, butoxylovaný a etoxylovaný, C13-15 (neiontové povrchové aktivní látky), 5 - 15 %: alkohol, etoxylovaný, C9-11 (neiontové povrchově aktivní látky), 15 - 30 %: kyselina citronová, Další složky: parfém, barvivo

Finish čistič myček 250ml

Varování!!!!!!!!
- Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+
- Způsobuje vážné podráždění očí. 
- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve  vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
- Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+. Může vyvolat alergickou reakci. 
- Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone
 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně).