Kód: 065

Rohr-frei čistič odpadů

85 Kč
Skladem od 6.7.2020
Kategorie: Čistící prostředky
Položka byla vyprodána…
Tento čistič potrubí rychle a snadno odstraňuje ucpávky ve všech drenážních systémech a tím také zabraňuje problémům se zápachem.
 • účinné okamžitě
 • také rozpouští vlasy
 • proti nepříjemným pachům

 

Používejte k zácpě

 1. Voda zcela vypusťte nad vypouštěcím otvorem.
 2. Na označených místech pevně zatlačte bezpečnostní kryt a odšroubujte jej.
 3. Nalijte 2 polévkové lžíce granulátu WECO Rohrfrei (přibližně 60 g) a potom nalijte do přibližně 1/4 l studené vody.
 4. Po použití lžíci důkladně opláchněte!
 5. Po asi 15 minutách důkladně opláchněte studenou vodou, zajistěte dostatečné větrání.

Nepoužívejte na akrylové, hliníkové, měděné, mosazné nebo na následně potažené vaničky nebo sprchové vaničky.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

 

NEBEZPEČÍ

 • Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 • Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu / páry / aerosol. 
 • Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.  Při styku s kůží (nebo vlasy): 
 • Při nadýchání, při styku s očima: Okamžitě volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Opláchněte dále. Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v poloze, která usnadňuje dýchání. Několik minut opatrně opláchněte vodou. Omyjte / sprchujte pokožku vodou. Okamžitě svlékněte kontaminovaný oděv.  
 • Uchovávejte uzamčené. 
 • Obsah / nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy (viz bezpečnostní list).

Čistič potrubí používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu