Kód: 066

Sil 1 für alles na fleky

85 Kč
Skladem (2 ks)

Sil 1 für Alles univerzální odstraňovač skvrn 500ml

  • Účinný prostředek na staré zaschlé fleky na oblečení 
  • Šetrný k barvám a textilu. 
  • Účinný i proti mastným skvrnám.

Nebezpečí
Obsahuje: Obsahuje C13-15 PARETH-8, TRIDECETH-8, PEROXID VODÍKU, SODIUM LARETH SULFATE.

Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
<5 % neiontové tensidy, <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % fosfonáty, <5% bělidla na bázi kyslíku, parfémy